ฟรี

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ศูนย์การเรียน ชาย (คน) หญิง (คน) รวมทั้งสิ้น
ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา      
ศูนย์การเรียนอำเภอระโนด      
รวม      
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ศูนย์การเรียน ชาย (คน) หญิง (คน) รวมทั้งสิ้น
ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา      
ศูนย์การเรียนอำเภอระโนด      
รวม      
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ศูนย์การเรียน ชาย (คน) หญิง (คน) รวมทั้งสิ้น
ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา      
ศูนย์การเรียนอำเภอระโนด      
รวม