ฟรี

ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน


ประจำปีการศึกษา 2561 
ศูนย์การเรียน ชั้นปีที่ 1 (ุ62) ชั้นปีที่ 2 (ุ61) ชั้นปีที่ 3 (ุ60) รวมทั้งสิ้น
ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา        
ศูนย์การเรียนอำเภอระโนด        
รวม        
...
ประจำปีการศึกษา 2562 
ศูนย์การเรียน ชั้นปีที่ 1 (ุ63) ชั้นปีที่ 2 (ุ62) ชั้นปีที่ 3 (ุ61) รวมทั้งสิ้น
ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา 34 16 21 71
ศูนย์การเรียนอำเภอระโนด 23 15 24 62
รวม 57 31 45 133
...