ฟรี

ศูนย์การเรียน


ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา
มีห้องเรียน จำนวน 3 ห้องเรียน
จัดการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนสงขลา


ศูนย์การเรียนอำเภอระโนด
มีห้องเรียน จำนวน 3 ห้องเรียน
จัดการศึกษาที่โรงเรียนระโนดวิทยา