ฟรี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์

        เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานจากการฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษา จำนวน 21 คน โดยมีการแยกนักศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 17 คน
2. นักศึกษาทำโครงงาน จำนวน 4 คน
24 ม.ค. 63 | รับชม : 103 ครั้ง