ฟรี

ข้อมูลบุคลากร รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ)

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายชด นิตศิริ กรรมการประจำหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2 นางสาวทัศนีย์ อุทัยสุริ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ