ฟรี

ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายชด นิตศิริ กรรมการประจำหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2 นางสาวทัศนีย์ อุทัยสุริ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ